לנהל עסק בפשיטת רגל – האם זה אפשרי ?

זה אפשרי .חייב בפשיטת רגל יכול  לפנות לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ולבקש את אישור של בית המשפט לניהול עסק. לא תמיד יתיר בית המשפט לחייב לנהל עסק. הסכמתו של בית המשפט למתן היתר לניהול עסק מבוססת על שיקולים שונים כמו מידת הסיכון שנוטל על עצמו החייב, היקף ההשקעה הנדרשת בעסק , הצורך באשראי ובפנקסי צ'קים לצורך ניהול העסק והתועלת הצפויה  ממתן היתר לניהול עסק לחייב. ככל  שבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל יתיר את ניהול העסק יהיה רשאי החייב לנהל העסק כפוף לתנאים שיקבעו . מיותר לציין שקיימת האפשרות שבית המשפט יטיל הגבלות על החייב כראות עינו בכל

קרא עוד