שינוי במעמדו של חוב הארנונה והיטל ההשבחה במסגרת הליכי פשיטת רגל

הרכב מורחב של 7 שופטים בראשות שופט בית המשפט העליון אשר גרוניס קבע במסגרת פסק דין תקדימי קביעות שונות לעניין מעמדם של חובות הארנונה והיטלי השבחה לאור פסיקות סותרות בנושא שניתנו על ידי ערכאות שיפוט נמוכות יותר. בהתייחס להיבט הקשור לדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון קבע בית המשפט העליון כי לעירייה אין מעמד של נושה מובטח ביחס לחוב היטל ההשבחה מכיוון שחוב זה הנו חוב  כלפי הועדה מקומית לתכנון ובניה ולא כלפי העירייה. ביחס לחוב ארנונה וזאת לאור אחת  מהוראות פקודת המיסים ( גביה) לפיה "מס המגיע על מקרקעי הסרבן יהיה שעבוד ראשון על אותם מקרקעין". בית המשפט העליון קבע כי

קרא עוד