נסיבות למאסר חייב בפשיטת רגל

נסיבות למעצר חייב בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל מקנה סמכות לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל בעניין החייב לאסור חייב בנסיבות מסוימות. נכון למועד כתיבת שורות אלו נראה כי מתן צו מאסר כנגד חייב בפשיטת רגל אינו דבר שבשגרה. יחד עם זאת הסמכות לאסור חייב בפשיטת רגל בנסיבות מסוימות קיימת וטוב יעשה חייב בפשיטת רגל אם לא יקל ראש באשר לסמכות זו. בהתאם להוראות הפקודה בית המשפט מוסמך לתת צו למעצרו של החייב ו/או צו לתפיסת ניירות ו/או פנקסים ו/או נכסים ו/או כסף של החייב במקרים הבאים: מעצר חייב עקב חשש להימלטות בית המשפט נוכח כי ישנו יסוד סביר לכך שהחייב נמלט או שהוא עומד

קרא עוד

קבעו לי דיון בבקשתי למתן צו פשיטת רגל – מה צפוי לקרות ?

במסגרת הדיון בבקשה להכרזת פשיטת רגל בוחן בית המשפט אם התקיימו התנאים להכרזתך כפושט רגל ובכלל זה בודק הוא אם החובות נוצרו בתום לב ואם עמדת בהתחייבויותיך כפושט רגל במסגרת ההליך ( ביצוע התשלומים החודשיים כסדרם, דיווח שוטף ומסודר אודות ההכנסות וההוצאות ושיתוף פעולה עם המנהל המיוחד). חוות דעתו של המנהל המיוחד / הכונס הרשמי לפני הדיון הממליצה על הכרזתך כפושט רגל תסייע ותשפר את הסיכויים להכרזתך כפושט רגל. בנוסף , במעמד הדיון בית המשפט מוסמך לבטל את הליכי פשיטת הרגל במצבים המתאימים, לדחות את מועד הכרזת החייב כפושט רגל ואף לתת לחייב הפטר לאלתר ( במקרים מיוחדים ונדירים).

קרא עוד
מעמד החייב בהליך פשיטת רגל

מעמד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל

חייב המגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל צפוי להתייצב בדיון שבמסגרתו ידון בית המשפט בבקשתו למתן צו פשיטת רגל . הדיון בבקשת החייב להכרתו כפושט רגל לא נקבע לפני חלוף פרק הזמן שיש לנושים להגיש תביעות חוב , דהיינו לא פחות מ-6 חודשים ממועד צו הכינוס. מי צפוי להגיע לדיון ? לדיון בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל צפוי להגיע נציג מטעם הכונס הרשמי , המנהל המיוחד שמונה בעניינו של החייב, החייב ובא כוחו, נושים של החייב ובאי כוחם. במרבית המקרים לא מתייצבים נושים לדיונים בהליכי פשיטת רגל ומי שמגיעים בפועל הם החייב ובא כוחו, המנהל המיוחד ובא כוח הכונס הרשמי.

קרא עוד

עיקלו לי את המשכורת ואני בהליכי פשיטת רגל – כיצד פועלים ?

ככל שהמעקל הנו נושה שהחייב בפשיטת רגל חייב לו כספים והחוב נוצר לפני מועד צו הכינוס ניתן באופן עקרוני לבטל את העיקול. יש להבחין בין 2 מצבים שונים: כשהחוב כלול בבקשה למתן צו פשיטת רגל שהגיש החייב יש להגיש בקשה לביטול העיקול על השכר ובאמצעות ההחלטה שתנתן ניתן לבטל העיקול שהוטל. ככל שהחוב אינו כלול בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל יש לבקש תחילה לצרף החוב להליך פשיטת הרגל ורק לאחר שיצורף ניתן יהיה לבקש לבטל את העיקול שהוטל במסגרתו.

קרא עוד
ביטול הענקה בפשיטת רגל

ביטול הענקה במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובהתאם לסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל מוסמך בית המשפט לבטל כל  הענקה של  נכס של פושט הרגל לאחר ולהפוך את הנכס שהוענק על ידי החייב בפשיטת רגל לנכס המוקנה לנאמן. חייבים רבים מבצעים טרם הפתיחה בהליכי פשיטת רגל ולעתים אף במהלך היותם בהליכי פשיטת רגל העברות של נכסים כאלו ואחרים הרשומים על שמם לאחר  מבלי להיות מודעים לסמכותו של בית המשפט לבטל העברות של נכסים אלו  המוגדרים בחוק כפעולות של הענקה. כך, למשל, דנה , חייבת בפשיטת רגל , אשר קבלה מהוריה דירה בירושה ואשר העבירה אותה ללא תמורה לאחיה כשנה וחצי לפני פתיחת הליכי פשיטת

קרא עוד