לנהל עסק בפשיטת רגל – האם זה אפשרי ?

זה אפשרי .חייב בפשיטת רגל יכול  לפנות לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ולבקש את אישור של בית המשפט לניהול עסק. לא תמיד יתיר בית המשפט לחייב לנהל עסק. הסכמתו של בית המשפט למתן היתר לניהול עסק מבוססת על שיקולים שונים כמו מידת הסיכון שנוטל על עצמו החייב, היקף ההשקעה הנדרשת בעסק , הצורך באשראי ובפנקסי צ'קים לצורך ניהול העסק והתועלת הצפויה  ממתן היתר לניהול עסק לחייב. ככל  שבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל יתיר את ניהול העסק יהיה רשאי החייב לנהל העסק כפוף לתנאים שיקבעו . מיותר לציין שקיימת האפשרות שבית המשפט יטיל הגבלות על החייב כראות עינו בכל

קרא עוד

האם אפשר לנהל חשבון בנק בפשיטת רגל ?

במסגרת צווי הכינוס הניתנים כיום ישנה הוראה מפורשת בדבר מתן היתר לחייב לנהל חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים,  וכן בדבר  הסרת עיקולים על חשבון העו"ש של החייב . חייב בפשיטת רגל, שבצו הכינוס שלו לא קיימת הוראה מפורשת בנושא זה  ואשר אינו יכול לנהל חשבון בנק בהיות החשבון מעוקל או בהעדר חשבון, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל, ולבקש אישור לנהל חשבון בנק. ככל שבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל יאפשר פתיחת חשבון בנק יוכל החייב לנהל חשבון בנק בהיותו פושט רגל. כן חייב  בפשיטת רגל רשאי לבקש הסרת עיקולים המוטלים על חשבון הבנק שלו

קרא עוד