מנהל מיוחד

מנהל מיוחד הנו עורך דין שמתמנה מטעם הכונס הרשמי לצורך ביצוע תפקידים שונים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

מנהל המיוחד מתמנה מתוך מאגר מיוחד של עורכי דין אשר הורשו לשמש כמנהלים מיוחדים ומאגר זה  מנוהל על ידי הכונס הרשמי .

המטרה  במינויו של מנהל מיוחד הנה כי המנהל המיוחד יסייע לכונס הרשמי בביצוע מטלות שונות הכרוכות בניהול הליך פשיטת הרגל אשר הכונס הרשמי אמון מכוח החוק  על ביצוען.

בין היתר , במסגרת תפקידו , חוקר המנהל המיוחד את החייב בדבר מצבו הכלכלי וכן מגיש תסקיר מפורט  לבית המשפט שבמסגרתו מפרט הוא את נסיבות הסתבכותו הכלכלית של החייב, מידת תום הלב של החייב ביציררת חובותיו  ומידת עמידתו בהתחייבויותיו במסגרת פשיטת הרגל לרבות ביצוע התשלום החודשי והגשת דוח תקופתי בדבר מצבו הכלכלי.

לרוב במסגרת התסקיר המוגש לבית המשפט על ידי   בהליך פשיטת הרגל דן המנהל המיוחד  בשאלת תום הלב של החייב באשר לאופן יצירת חובותיו שכן לתום הלב של החייב באשר ליצירת חובותיו  והתנהלותו הכספית משמעות רבה על תוצאות הליך פשיטת הרגל.

כמו כן מחווה המנהל המיוחד  הוא את דעתו בדבר הכרזתו של החייב כפושט רגל.

במסגרת מינויו של מנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל  על המנהל המיוחד לתת ערובה לקיום התחייבויותיו.

שכר טרחתו של מנהל מיוחד משולם  על ידי הכונס הרשמי  ולרוב שכר הטירחה משולם מתוך קופת הכינוס.

סגור לתגובות.