פשיטת רגל מהי – משמעותם של הליכי פשיטת רגל לטיפול בחובות

חייבים רבים רבים טרם פתיחתם בהליכי פשיטת רגל  מוצאם עצמם נאלצים להתמודד עם חובות רבים ומספר רב של נושים המתדפקים לפתחם ודורשים מהם את המגיע להם.

במקרים רבים אותם נושים פותחים נגד החייבים בהליכי הוצאה לפועל דורסניים שמאלצים אותם להתמודד עם עיקולים, מאסרים, הגבלות שונות ובכללן הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה והפקדת דרכון ועוד מגוון של הליכים המקשים על חייהם ומטרתם להביא לגביית חובם של החייבים לנושיהם.

לעיתים אותם חייבים חייבים כספים  לנושים נוספים שלא פתחו או אין בכוונתם לפתוח תיקי הוצאה לפועל ואשר פועלים על פי פקודת המיסים גבייה , נושים כדוגמת המוסד לביטוח לאומי, מס ערך מוסף ומס הכנסה, מה שמביא לכך שהחייבים נרדפים גם באמצעות ההוצאה לפועל וגם שלא דרך ההוצאה לפועל.

אחד מהפתרונות הנמצאים כיעילים ביותר עבור אותם חייבים היא כניסה להליכי פשיטת רגל.

הליכי פשיטת רגל הנם הליכים משפטיים מתנהלים בבית המשפט המחוי ומטרתם הסדרת חובות חייבים אשר אינם מוסוגלים לפרוע את חובם. במסגרת הליכים אלו משימת הסדרת החוובת של חיייב שפתח בהליכי פשיטת רגל נמסרת לבית המשפט אשר מבצע בדיקה מעמיקה של מצבו הכלכלי של החייב וכן הסדרה של חובות החייב על ידי תשלום ו/או מתן  פטור מלא ו/או חלקי מהחובות.

במסגרת הליכי פשיטת הרגל מתמנה הכונס הרשמי  בעל תפקיד האמון על בחינת מצבו הכלכלי של החייב, פיקוח  על נכסיו של החייב ובחינת יכולתיו הכלכליות של החייב. לעיתים הכונס הרשמי ממנה בעל תפקיד  נוסף הממונה מנהל מיוחד שלו מואצלות סמכויות שונות כדוגמת בדיקת מצבו הכלכלי של החייב ובחינת תביעות החוב המוגשות כנגד החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

במסגרת הליכי פשיטת הרגל על החייב לעמוד בחובות והתחייבויות שונות וביניהן, תשלום סך חודשי שיקבע על ידי בית המשפט לקופת הכונס הרשמי וביצוע דיווח שוטף באשר למצבו הכלכלי לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד.

לאחר הכרזתו של החיייב כפשוט רגל עומדת בפניו האופציה להמשיך ולשלם את התשלום החודשי  שנקבע במסגרת הליך זה עד לסילוק חובותיו או לבקש הפטר מחובותיו שמשמעותו הפטרתו מיתרת החוב לנושיו.