צו הפטר

מהו צו הפטר

צו הפטר הוא צו הניתן על ידי בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל שפתח בו חייב  ואשר פוטר את החייב מחובותיו. חייב שקיבל הפטר פטור מחובותיו ואינו מחויב לשאת בהם עוד. המונח הפטר במקרה זה מקביל למונח העממי "מחיקת חובות" וכשמדברים על מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל מדברים על הפטר מיתרת החוב שלא שולמה בהליך פשיטת הרגל.

ההפטר אינו מחיקת חובות גורפת והוא אינו חל במקרים מסוים ועל חובות מסוגים מסוימים כפי שיפורט בהמשך המאמר ובמקרים בהם ההפטר אינו חל רשאי הנושה להמשיך לגבות את חובו לאחר שהחייב קיבל הפטר מחובותיו.

כיצד מקבלים צו הפטר ?

לצורך קבלת צו הפטר יש להגיש בקשה למתן צו הפטר לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל שפתח בהם החייב ובמסגרת הדיון בבקשה נבחנים גורמים שונים המשפיעים על ההחלטה אם לתת לחייב הפטר מיידי או הפטר מותלה או שמא לדחות את הבקשה להפטר באופן מלא.

כיום ובעקבות הרפורמה בתחום פשיטת הרגל במסגרת בקשת החייב למתן צו פשיטת רגל נקבע דיון שבמסגרתו דן בית המשפט גם בשאלת ההפטר, כך שכיום חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל אינו צריך להגיש בקשה מיוחדת להפטר והדיון בהפטר נעשה במסגרת הדיון הכולל בבקשתו.

השיקולים במתן הפטר

במסגרת השיקולים הנבחנים בוחן בית המשפט את מידת תום הלב של החייב, הן באשר ליצירת חובותיו והן באשר להתנהגותו במסגרת הליכי פשיטת הרגל וכן גורמים נוספים ובין היתר,  היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגד החייב, הסכום המצוי בקופת פשיטת הרגל,  סוגי חובות החייב בהתאם למעמד  הנשייה הרלוונטיות , מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב, פוטנציאל ההשתכרות של החייב,  יכולתו לפרוע את חובותיו ומידת התועלת שתצמח לנושים מהמשך ניהול ההליכים.

הליך הבקשה למתן צו הפטר

בתיקים שאינם תיקי רפורמה הבקשה למתן צו הפטר נפתחת בהגשת בקשה להפטר לבית המשפט ובמסגרתה מתבקשת עמדתו של הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד לבקשה.

לאחר קבלת התגובות לבקשה להפטר וככל שיש מקום לדון בבקשתו של החייב להפטר קובע בית המשפט דיון בבקשת החייב להפטר שאליו מוזמנים הנושים.

הפטר בתנאים והפטר ללא תנאים

ההפטר  שמקבל חייב בפשיטת רגל יכול להיות הפטר מידיי , הפטר המכונה גם הפטר לאלתר,  ויכול שיהיה מותנה בהתקיימם של תנאים כמו תשלום או סדרת תשלומים שעם סיומם יקבל החייב הפטר.

מתי צו ההפטר אינו חל

צו ההפטר אינו חל במצבים שונים והוא לא יחול במקרים הבאים:

חובות שנוצרו במרמה

צו ההפטר לא חל  על חובות שהחייב יצר במרמה  או  שהיה שותף למעשה המרמה או חובות שהחייב השיג עליהם ויתור במרמה.

קנסות

צו הפטר לא חל על חובות בגין קנסות או חובות שנוצרו עקב  התחייבות החייב להימנע מביצוע עבירה.

חוב מזונות

צו ההפטר לא חל על חוב לפי פסק דין שניתן לחובת החייב בתובענה למזונות. יוער במקרה זה כי על פי הפסיקה שהתפתחה בתחום זה בשנים האחרונות במקרים חריגים ומיוחדים עשוי בית המשפט לתת לחייב הפטר גם מחוב המזונות. יחד עם זאת חשוב להבין כי הפטר מחוב מזונות הנו החריג לכלל והוא ניתן במשורה ובמקרים המתאימים.

סייגים להפטר

בית המשפט רשאי לסרב לתת צו הפטר או לסייג את ההפטר במקרים מסוימים הקבועים בפקודת שפשיטת הרגל וביניהם כש-

1. פושט ברגל ביצע העדפות מרמה ב- 3 השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס.

2. פושט הרגל לא ניהל כיאות וכמקובל בעסקו פקסים המראים במידה מספקת את את פעילותו העסקית וזאת ב- 3 השנים שלפני  פשיטת הרגל.

3. פושט הרגל נהג בחוסר תום לב ובמטרה לנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?