טפסים רלוונטים בהליך פשיטת רגל

במסגרת הליך פשיטת רגל טיפוסי נעשה שימוש בטפסים שונים הנדרשים לצורך הגשת בקשת פשיטת הרגל ואף לאחר מכן. להלן יסקרו בקצרה מספר טפסים עיקריים שונים  שנעשה בהם שימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.

טופס 1 – דין וחשבון על חובות ונכסים

טופס פשיטת רגל זה הנו טופס שבמסגרתו מוסר החייב פרטים שונים בדבר מצבו הכלכלי ובכלל זה , פירוט  חובות החייב בהוצאה לפועל ופירוט חובות שאינם בהוצאה לפועל,פירוט בדבר ערבויות שנתן או קיבל החייב ,  פירוט בדבר  נכסי נדל"ן, רכבים , דברי ערך , ניירות ערך סחירים, חשבונות בנק , ביטוחים  וזכויות אחרות, פירוט בדבר מקורות הכנסה של החייב וכן פירוט בדר ההוצאות  השוטפות של החייב. טופס זה הנו טופס חשבו ומרכזי במסגרת הליך פשיטת הרגל  והוא מאפשר לכונס הרשמי, למנהל המיוחד  ולבית המשפט לקבל מידע מפורט ומדויק בדבר מצבו הכלכלי של החייב ולקבל החלטות שונות וחשובות בנוגע לחייב כדוגמאת צו התשלומים החודשי שעליו לעמוד בו וכן בנוגע לנכסים ו/או כספים  למימוש במסגרת ההליך.

להורדת הטופס לחץ על הקישור


טופס 2- כתב ויתור על סודיות

זהו טופס שממלא החייב ואשר במסגרתו מוותר הוא על חובת הסודיות ביחס להכנסות והוצאות וחשבונות והוא מאפשר לכונס הרשמי או למי שהוסמך מטעמו לקבל מידע בנושאים אלו מכל גורם ציבורי רשות או אדם . כתב ויתור על סודיות הנו טופס המאפשר לכונס הרשמי או למי מטעמו  לאסוף על החייב מידע כלכלי החיוני לבחינת מצבו הכלכלי של החייב במסגרת בקשתו של החייב להכרזתו כפושט רגל.

להורדת הטופס לחץ על הקישור


טופס 3- בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל

טופס זה הנו טופס בקשת החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל והוא מוגש במסגרת הליך פשיטת הרגל לבית המשפט. בטופס זה מפרט החייב נתונים שונים בדבר היקף חובותיו של החייב  וכן נותן הוא פירוט בדבר היסטורית הסדרת חובותיו לרבות איחוד תיקים ובקשות קודמות להכרזתו כפושט רגל. זוהי למעשה הבקשה  שבה דן בית המשפט במסגרת הליך פשיטת הרגל שבו פותח החייב.


טופס 4- כתב התחייבות חייב

טופס זה הנו כתב התחייבות של חייב המוגש בשלב פתיחת הליך פשיטת רגל ובמסגרתו מתחייב החייב לנהוג באופן מסויים ובכלל זה לבצע פעולות כאלו ואחרות ולהימנע מפעולות שונות ולמעשה,  לקיים את כל ההתחייבויות החלות עליו כחייב  במסגרת הליך פשיטת הרגל. בין היתר,  מתחייב החייב :

– לשלם את התשלום החודשי כפי שיקבע

-להגיש את הדוחות התקופתיים

– להתייצב לחקירה ולדווח באופן קבוע על מצבו הכלכלי

– להימנע מליצור חובות חדשיים

– להימנע מלפרוע חובות עבר

– לדווח על כל שינוי במצבו  הכלכלי

להורדת הטופס לחץ על הקישור


טופס 5- דוח על הכנסות והוצאות לפושט רגל ( דוח עיתי , דוח חודשי או דוח תקופתי)

זהו טופס בו עושה חייב בהליך פשיטת רגל שימוש לאחר שפתח בהליכי פשיטת רגל ובטופס זה מפרט החייב את הכנסותיו והוצאותיו לתקופה המפורטת בדוח. בטופס זה קיימות 2 טבלאות מרכזיות , האחת מפרטת את מקורות הכנסת החייב והאחרת מפרטת את הוצאותיו של החייב. על החייב למלא הטופס ולצרף לו את האסמכתאות המתאימות המוכיחות את המצויין בטופס.

להורדת הטופס לחץ על הקישור

יודגש כי טפסים המפורטים במאמר זה אינם כלל הטפסים שבהם נעשה שימוש בהליך פשיטת הרגל אלא טפסים עיקריים וחשובים הנדרשים להליך פשיטת רגל.


טופס 6 – כתב ערבות – ביטול עיכוב יציאה מן הארץ

זהו טופס שעליו חותם ערב  של חייב המנהל הליך פשיטת רגל במסגרת בקשת החייב לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוטל עליו . במסגרת כתב הערבות מצהיר הערב כי הוא ערב לכלל חובותיו של החייב בפשיטת רגל , כי הוא מסכים לעיכוב יציאתו מן מן הארץ עד לשובו של החייב לארץ, וכי ערבותו תישאר בתוקף למשך 60 ימים לאחר שובו של החייב ארצה על מנת לאפשר את עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ מחדש.

להורדת הטופס לחץ על הקישור


טופס 7 – תביעת חוב

זהו טופס שמשמש נושה המעוניין לתבוע את חובו מחייב במסגרת הליך פשיטת רגל. יש למלא את טופס תביעת החוב ולאמת את חתימת הנושה בפני עורך דין. יש להגיד את תביעת החוב לכונס הרשמי בתוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס.

להורדת הטופס לחץ על הקישור

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?