חובות בדין קדימה וסדרי עדיפויות בנשיה

הליכי פשיטת
בעולם פשיטת הרגל לא כל הנושים נוצרו שווים. ישנם נושים המכונים "נושים רגילים" וישנם נושים מועדפים המקבלים זכות יתר המתבטאת בעדיפות בקבלת כספי המימוש ( "דיבידנדים" בשפה המשפטית)  ביחס לנושים "הרגילים".
החובות הכלולים במסגרת הליכי פשיטת הרגל נחלקים למספר סוגים  כשלכל  אחד מסוגי החובות עדיפות שונה בחלוקת דיבידנדים לנושים.
משמעות הדבר היא כי נושים הנמצאים בדרגה גבוהה בסולם דרגות החוב נמצאים בעדיפות גבוהה יותר לקבל כספים הנגבים מהחייב ישירות או באמצעות מימוש נכסיו וזאת בהשוואה לנושים הנמצאים נמוך יותר בסדר העדיפויות.

הוצאות ניהול נכסי פשיטת רגל ונושים מובטחים

בעלי העדיפות הראשונה במסגרת  סולם העדיפויות הנם הנושים המובטחים וזאת ביחס לאותם נכסים ששועבדו על ידם. נושים מובטחים הנם נושים  שחובם מובטח בשעבוד קבוע על נכס או נכסים של החייב והם זכאים במסגרת הליך פשיטת הרגל לפרוע את חובם באמצעות הנכס המשועבד ולהם עדיפות ראשונה ביחס לנכס המשועבד  על פני הנושים האחרים. היתרה שתוותר ממימוש הנכס המשועבד תשמש לחלוקה לנושים האחרים בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בחוק.
ביחס ליתר הנכסים שבקופת פשיטת הרגל הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל  גם  בעדיפות ראשונה ונחשבים כשיעבוד ראשון על הנכסים ונקבע במפורש כי מתוך נכסי החייב ישמר סכום מספיק לתשלומם.

נושים בדין קדימה

הבאים בתור מבחינת סדרי העדיפויות הנם הנושים המכונים נושים בדין קדימה ולאחריהם באים בתור יתר הנושים. נושים בדין קדימה הנם נושים שחובם מתאים לאחת מן הקטגוריות המפורטות מטה.

יצויין כי גם ביחס לחובות הנכללים בקטגוריית  "חובות בדין קדימה"  קיימים סדרי עדיפויות לפי תתי הקטגוריות המפורטות מטה.

חוב בגין שכר עבודה

זוהי תת הקטגוריה הנמצאת בעדיפות  ראשונה וחובות הנכללים בה הנם  חובות  בגין שכר עבודה עד לגובה הסך המוגדר בחוק כשיתר החוב מוגדר כחוב רגיל .

ניכוי במקור בגין שכר עבודה

הבא בתור בסדר העדיפויות לאחר חוב בגין שכר עבודה  הנו מס שפושט הרגל ניכה במקור בגין שכר עבודה ולא העביר לרשות המיסים.

לאחר חוב בגין שכר עבודה וניכוי במקור בגין שכר עבודה באים בתור  חובות הנכנסים לקטגוריות הבאות כשכל תתי הקטגוריות הבאות הנם בעלי עדיפות שווה:

מיסים מוניציפיליים וממשלתיים

מיסים מן הסוגים המפורטים בפקודת פשיטת הרגל המהווים מיסים מונציפיליים וממשלתיים שהגיע זמן פרעונם  במועד מתן הצו לכינוס נכסי החייב או במהלך 12 החודשים שלפני צו הכינוס.

דמי שכירות

דמי שכירות המגיעים למשכיר בגין נכסי מקרקעין ששכר פושט הרגל בגין שנת שכירות אחת לכל היותר המתחייבים בגין תקופה שלפני מועד ההכרזה של החייב כפושט רגל.

פיגורים בתשלומי מזונות

סכומי כסף בהם חב החייב בגין פיגורים בתשלומי מזונות.

כפי שצוין לעיל החובות הנכללים בקטגוריות , מיסים מוניציפליים וממשלתיים, דמי שכירות ופיגורים בתשלומי מזונות   הנם חובות השווים בדרגתם וככל שאין מספיק כסף בנמצא כדי לפרוע אותם הסך המצוי יופחת בשיעור שווה  ויחולק בין הנושים שהחוב כלפיהם משתייך לסוגי החובות המצוינים לעיל.

לבית המשפט סמכות להורות שלא לתת עדיפות לשכר עבודה, דמי שכירות , מזונות ומסים מוניציפליים כולם או מקצתם  מטעמים מיוחדים שירשמו.

יצוין כי לא אחת נוצר מצב  שנכסי החייב אינם מספיקים כדי לכסות חובות הנמצאות בקטגוריה מסוימת , מה שמביא לכך שחובות הנכללים בקטגוריות בעלות סדרי עדיפות נמוכה יותר אינם נפרעים כלל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?