הפחתת צו תשלומים בפשיטת רגל

הפחתת תשלומים בפשיטת רגל

חייבים הנכנסים להליך פשיטת רגל מוצאים עצמם לעיתים במצב שבו התשלום החודשי שנקבע במסגרת הליך פשיטת הרגל ( המכונה צו תשלומים או תשלום עיתי ) גבוה מידי ואינו מאפשר להם לעמוד בו.

לעתים , כבר בפתיחת ההליך ועם מתן צו הכינוס נקבע צו התשלומים ולעתים,כבר במועד שבו נקבע התשלום החודשי התשלום הנו גבוה מידי . ישנם מקרים שבהם  במהלך הליך פשיטת הרגל חל שינוי במצבו הכלכלי של החייב ועקב גידול בהוצאותיו  או ירידה בהכנסותיו  אין הוא מסוגל עוד לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע.

במצב זה רשאי החייב לבקש כי בית המשפט הדן בענייני פשיטת הרגל שלו יפחית את הסך החודשי שעליו לשלם באופן זמני או באופן קבוע בהתאם לנסיבות, כך שגובה התשלום יתאים ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות של החייב.

בתי המשפט דנים בבקשות להפחתת התשלום החודשי כדבר שבשגרה. הכלל הבסיסי המתווה את אופן קביעת צו התשלומים ושעליו  הוא  כי יש לאזן בין צרכי החייב לאינטרסים של  הנושים.

גבוה צו התשלומים אמור לשקף את הסך המקסימלי שהחייב מסוגל יהיה לעמוד בו בהתחשב ביכולותיו ובפוטנציאל ההשתכרות שלו.

על חייב בפשיטת רגל המבקש להפחית את צו התשלומים שנקבע בעניינו להוכיח כי הוא לא יוכל לעמוד בתשלום החודשי שנקבע בהתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו הקיומיות ובהתחשב בפוטנציאל ההשתכרות שלו.

כשבאים לבחון את צו התשלומים לוקחים בחשבון את היקף הוצאותיו ההכרחיות של החייב , הכנסתו הנוכחית , רכושו ופוטנציאל ההשתכרות שלו ולאחר מכן עורכים את האיזון הראוי המתאים בנסיבות העניין. ובהתחשב במצב הקיים.

סגור לתגובות.