הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל

הסדרי נושים לפי סעיף 33

הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל הנו אחד מהסדרי הנושים הניתנים לביצוע  במסגרת הליכי פשיטת רגל על ידי חייב בפשיטת רגל. חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להציע לנושיו הסדר נושים שבמסגרתו ישולמו  לנושיו השונים סכומי כסף  לצורך הסדרת חובותיו. היתרון המרכזי  בעבור חייב המציע הסדר נושים הוא כי  ככל שהסדר הנושים יאושר רשאי בית המשפט לתת לחייב הפטר מחובותיו.

לעתים הצעת חייב להסדר נושים הנה הדרך היעילה יותר לסיום הליך פשיטת הרגל ולכן כדאי יהיה לבחון את האפשרות להצעת הסדר נושים במהלך ההליך בנקודות זמן שונות.

איך מוגשת הצעה להסדר נושים

סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי רשאי חייב או אדם אחר במקומו להציע פשרה לפירעון חובותיו. ההצעה  להסדר נושים צריכה להיות מוגשת בכתב ובמסגרתה על החייב או המבקש  לפרט פרטי את ההצעה ולהציע ערובה לפירעון חובות החייב.

על ההצעה להסדר נושים לנקוב בסכום המוצע לנושים ולרוב הוא מוגדר כשיעור מסוים מכלל חובותיו החייב.

הדיון בהסדר נושים

הצד המשיב להצעת החייב להסדר נושים הוא הכונס הרשמי וככל שהתמנה מנהל מיוחד תפקידו להגיב ולפעול בהתאם להוראות בית המשפט בכל הנוגע להצעה להסדר נושים.

במסגרת הליך הסדר הנושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל  מועברת הצעת החייב להסדר נושים לנושיו של החייב.

לאחר מכן צפויה להתקיים אסיפת נושים אשר אמורה לדון בהצעה ולהחליט אם לקבל או לדחות את הצעת הסדרים הנושים. לא תמיד נושים טורחים להגיע פיזית לאסיפת הנושים ולעתים קרובות עמדתם בעד או נגד הצעת החייב מועברת בכתב למנהל המיוחד.

במסגרת אסיפת הנושים רשאי החייב לתקן את הצעתו להסדר נושים  ככל שיש בכך כדי להועיל.  ככל שנושים בעלי לפחות  3/4 מערך תביעות החוב הסכימו להצעת הסדר הנושים יראו את הצעת החייב כאילו קיבלו אותה כל הנושים כשורה ולאחר שאישר אותה בית המשפט היא תחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

אישור הסדר נושים על ידי בית המשפט

יצויין כי במקרים מיוחדים  ומנימוקים שירשמו רשאי בית המשפט לאשר  הסדר נושים גם אם יש רוב של נושים המחזיקים רק ב- 1/2  או יותר מערך החוב , ואולם אישור הסדר נושים במצב זה מהווה חריג ל-"כלל ה-3/4" הנ"ל  והוא מחויב בהנמקה.

כל נושה רשאי להתנגד להצעת הסדר הפשרה ולהופיע בדיון שיקבע לאישור הסדר הפשרה על מנת  שהתנגדותו תשמע. במסגרת הדיון שמתקיים לאישור הסדר הפשרה מקבל בית המשפט דו"ח מהכונס הרשמי בדבר התנהגותו של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל. להתנהגות החייב במסגרת הליך  פשיטת הרגל ובעיקר לתום הלב של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל ולפניו, השפעה מהותית על סיכויי אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט .

הסדר נושים לא יאושר במידה ולא נקבע בו שיש לשלם תחילה את כל החובות המוגדרים כחובות בדין קדימה ,ולפיכך במסגרת הצעת הסדר פשרה על החייב לקחת בחשבון שחלק מהסך המוצע אמור לכסות חובות בדין קדימה והיתרה תחולק בין יתר הנושים.

בנוסף על חייב המציע הצעה להסדר נושיו לקחת בחשבון את הוצאות ההליך שאחרת הסכום המוצע לנושים יופחת על ידי ניכוי הוצאות ההליך.

לבית המשפט סמכות לאשר או לא לאשר את הסדר הנושים  או לאשר את הסדר הנושים בתנאים ובערבויות וככל שההסדר מאושר על ידי בית המשפט הוא מחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

ככל שהוכח לבית המשפט שלא היה ניתן לחייב צו הפטר או שהיה ניתן  לחייב הפטר מותנה לא יאשר בית המשפט את הסדר הנושים זולת אם ישנה ערובה לכך שישולם מיד או בזמן קרוב שיעורים מסוימים מהיקף החוב על פי מדרג הקבוע בחוק אשר משתנה על פי פרק הזמן שחלף ממועד צו הכינוס.

סייגים להסדר נושים

אישור הסדר פשרה לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל אינו פוטר מחובות שהחייב לא היה מקבל ביחס אליהם הפטר על פי צו הפטר.

הסדר פשרה אינו חל על נכסים שצבר החייב לאחר היום שאושר הסדר הנושים על ידי בית המשפט, אלא אם כן בהסדר הפשרה צוין אחרת.

עוד יצוין כי בית המשפט רשאי בכל עת לבטל הסדר פשרה שהושג במרמה וכן במצבים נוספים ושונים וזאת מבלי שיפגע תוקפם של תשלומים או העברות או פעולות שבוצעו על פי הסדר הנושים.

חייב שטרם ניתן ביחס אליו צו כינוס אינו יכול להציע הסדר נושים על פי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל , ואולם יכול הוא להציע הסדר נושים על פי סעיף 19  א' לפקודת פשיטת הרגל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?