ביטול הענקה במסגרת הליכי פשיטת רגל

ביטול הענקה בפשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובהתאם לסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל מוסמך בית המשפט לבטל כל  הענקה של  נכס של פושט הרגל לאחר ולהפוך את הנכס שהוענק על ידי החייב בפשיטת רגל לנכס המוקנה לנאמן.

חייבים רבים מבצעים טרם הפתיחה בהליכי פשיטת רגל ולעתים אף במהלך היותם בהליכי פשיטת רגל העברות של נכסים כאלו ואחרים הרשומים על שמם לאחר  מבלי להיות מודעים לסמכותו של בית המשפט לבטל העברות של נכסים אלו  המוגדרים בחוק כפעולות של הענקה.

כך, למשל, דנה , חייבת בפשיטת רגל , אשר קבלה מהוריה דירה בירושה ואשר העבירה אותה ללא תמורה לאחיה כשנה וחצי לפני פתיחת הליכי פשיטת רגל עלולה למצוא עצמה עומדת בפני בקשת הנאמן שלה בפשיטת רגל לביטול ההעברה של הדירה לאח בהיותה הענקה כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל.ככל שבית המשפט יבטל את הענקה יראו בדירה שהועברה על ידי דנה כדירה של החייבת ונכס זה ילקח בחשבון לעניין מימושו במסגרת ההליך.

פעולת הענקה שבוצעה נתנת לביטול על ידי בית המשפט והמשמעות של ביטול ההענקה היא כי הנכס נקבע כנכס השייך לחייב ואשר כפועל יוצא מכך יכול לשמש כהון החייב שישמש לפרעון חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

מהי הענקה במסגרת הליכי פשיטת רגל

הענקה בפשיטת רגל הנה כל העברה למעט העברות הנכללות באחת מן הקטגוריות הבאות:

הענקה בשל נישואים ולפניהם

המדובר בהעברה שעשה פושט הרגל לבת/בן הזוג בשל הנישואים ולפני הנישואין ולמעשה, כל העברה הנובעת מקשר הנישואין ויחסי הנישואין של בני הזוג אשר בוצעה לפני שבני הזוג התחתנו יכולה להכלל תחת קטגוריה זו ולא להוות הענקה כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל.

הענקה לאשת המעניק או לילדו של המעניק  או לטובתם, של נכס שהגיע לידי המעניק לאחר נישואיו לאשתו בזכות אשתו

גם במסגרת קטגוריה זו הכוונה היא לנכס שהוענק בשל הנישואים ואולם המדובר בנכס שהוענק לאשתו של המעניק או לילדו של המעניק לאחר הנישואין ונכס זה הגיע לידי המעניק בזכות אשתו. כדי להכלל בקטגוריה זו ביחס לנכס שהוענק לאחר הנישואין יש להוכיח כי אלמלא אשת המעניק לא היה מגיע הנכס לידי המעניק.

כך, למשל, כספי ירושה להם הייתה זכאית האשה מכוח חוק הירושה אשר נכנסו לחשבונו המשותף של החייב בפשיטת רגל ואשת החייב ואשר הועברו ע"י החייב לידי אשת החייב עשויים להכלל בקטגוריה זו ובאופן זה לא יוגדרו כהענקה.

העברה לטובת קונה או משעבד בתום לב ובעד תמורה בעלת ערך

למעשה כל העברה רגילה אשר הנה מכירה בתום לב ועבור ערך יכולה להכלל בקטגוריה זו. משמעות הדבר היא כי מכירות רגילות של נכסים לקונים בתנאי שוק רגילים נכללים בקטגוריה זו ואינם מהווים הענקה שניתנת לביטול.

מתי תבוטל ההענקה

הענקה תהא ניתנת לביטול והנכס המוענק יוקנה לנאמן בהתאם לפרק הזמן שחלף ממועד ההענקה. המחוקק מבחין בין 2 פרקי זמן שונים : לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה והחייב נעשה פושט רגל  וכשחלפו יותר משנתיים בין מועד ההענקה למועד שבו נעשה החייב פושט רגל.

לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה והחייב נעשה פושט רגל

כשמדובר בהענקה שנעשתה בטווח זמן של פחות משנתיים בין מועד ההענקה למועד שבו נעשה החייב פושט רגל ההענקה בטלה כלפי הנאמן ללא תנאי נוסף.

חלפו יותר משנתיים בין מועד ההענקה למועד שבו נעשה החייב פושט רגל

במידה וחלפו יותר משנתיים בין מועד ביצוע ההענקה למועד שבו נעשה החייב פושט רגל ההענקה תבוטל רק במידה והתובעים לא הוכיחו כי במועד ההענקה היה החייב כשר פרעון של כל חובותיו גם מבלי להזדקק לנכס הכלול בהענקה.

המשמעות היה שהענקה שנעשתה בחלוף יותר משנתיים ממועד ההענקה ועד למועד שבו נעשה החייב פושט רגל לא תבוטל רק במצב שבו הוכח כי החייב בפשיטת רגל היה כשר פרעון של כל חובותיו ויכול היה לפרוע אותם במלואם באותו מועד שבו ביצע את ההענקה גם מבלי להזקק לנכס הכלול בהענקה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
עו"ד איתן עדשה

עו"ד איתן עדשה

עורך דין איתן עדשה הנו עורך דין העוסק מזה כ- 20 שנים בתחום פשיטת הרגל, חדלות פירעון, הסדרי חוב, הוצאה לפועל וחובות בכלל, ומייצג צדדים להליכים אלו.
הייצוג ניתן לחייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, לנושים ולצדדים שלישיים בהליכים אלו.

איך נוכל לעזור לך?