צו תשלומים בפשיטת רגל

אחת מהתחייבויותיו העיקריות של חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל  הנה לשלם את התשלום החודשי שנקבע  על ידי בית המשפט כי עליו לשלם וזאת החל מהמועד הנקוב בהחלטה הקובעת אותו  ואילך.
צו תשלומים הנו למעשה החלטה שיפוטית של בית המשפט המנהל  את  הליכי פשיטת הרגל  שבמסגרתה קובע הוא  את התשלום החודשי שעל החייב לשלם במסגרת הליכי פשיטת הרגל.
צו התשלומים נקבע לראשונה  תוך בחינה והתחשבות  במצבו הכלכלי של החייב  כפי שהוצג על ידי החייב  בבקשתו להכרזתו כפושט רגל וכן בהתחשב  בעמדת הכונס הרשמי לעניין גובה התשלום שעל החייב על פי עמדתו לשאת בו .
לעניין קביעת גובה  צו התשלומים שיוטל על חייב בהליכי פשיטת רגל ישנה חשיבות מכרעת  לאופן הצגת תמונת המצב  הכלכלית הרלוונטית לחייב, מכיוון שלרוב, עמדת הנושים והכונס הרשמי הנה כזו שיש  למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הטמון בחייב .כפועל יוצא מכך הכנסתו הפנויה של החייב אמורה להיות משולמת לקופת פשיטת הרגל לצורך  הסדרת חובותיו. כמו כן בית המשפט בוחן אם החייב מנצל את פוטנציאל ההשתכרות שלו . חייב שאינו עובד ללא סיבה מוצדקת עלול למצוא עצמו כפוף לצו תשלומים גבוה הלוקח בחשבון את ההכנסה שהחייב יכול היה להשתכר לו היה ממצה את יכולתו להשתכר כראוי.
צו תשלומים ניתן לשינוי לבקשת הנושים ו/או הכונס הרשמי וזאת בעיקר במצב בו חל שינוי נסיבות המצדיק זאת.   אי תשלום של צו התשלומים ו/או פיגור בביצוע התשלומים החודשים עלול לחשוף את החייב לסיכון  של ביטול הליכי פשיטת הרגל  בהם הוא פתח ולפיכך על חייב המעוניין להמשיך ולהימצא בהליכי פשיטת חייב לעשות כל שיבכולתו על מנת לעמוד בצו התשלומים שנקבע  ככתבו וכלשונו.

סגור לתגובות.