חובות בדין קדימה וסדרי עדיפויות בנשיה

הליכי פשיטת
החובות הכלולים במסגרת הליכי פשיטת הרגל נחלקים למספר סוגים  כשלכל  קטגורית חובות  עדיפות שונה בסדר הנשיה.
משמעות הדבר היא כי נושים הנמצאים בדרגה גבוהה בסולם דרגות החוב נמצאים בעדיפות גבוהה יותר לקבל כספים הנגבים מהחייב ישירות או באמצעות מימוש נכסיו וזאת ביחס לנושים הנמצאים נמוך יותר בסדר העדיפויות.

הוצאות ניהול נכסי פשיטת רגל ונושים מובטחים

בעלי העדיפות הראשונה במסגרת  סולם העדיפויות הנם הנושים המובטחים. נושים מובטחים הנם נושים  שחובם מובטח בשיעבוד קבוע על נכס או נכסים של החייב.
בנוסף,  הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל נמצאים בדרגה זהה לדרגתם של החובות המובטחים בשיעבוד.

נושים בדין קדימה

הבאים בתור מבחינת סדרי העדיפויות הנם הנושים המכונים נושים בדין קדימה ולאחריהם באים בתור יתר הנושים. נושים בדין קדימה הנם נושים שחובם מתאים לאחת מן הקטגוריות המפורטות מטה.

יצויין כי גם ביחס לחובות הנכללים בקטגוריית  "חובות בדין קדימה"  קיימים סדרי עדיפויות לפי תתי הקטגוריות המפורטות מטה.

חוב בגין שכר עבודה

זוהי תת הקטגוריה הנמצאת בעדיפות  ראשונה וחובות הנכללים בה הנם  חובות  בגין שכר עבודה עד לגובה הסך המוגדר בחוק כשיתר החוב מוגדר כחוב רגיל .

ניכוי במקור בגין שכר עבודה

הבא בתור בסדר העדיפויות לאחר חוב בגין שכר עבודה  הנו מס שפושט הרגל ניכה במקור בגין שכר עבודה ולא העביר לרשות המיסים.

לאחר חוב בגין שכר עבודה וניכוי במקור בגין שכר עבודה באים בתור  חובות הנכנסים לקטגוריות הבאות כשכל תתי הקטגוריות הבאות הנם בעלי עדיפות שווה:

מיסים מוניציפיליים וממשלתיים

מיסים מן הסוגים המפורטים בפקודת פשיטת הרגל המהווים מיסים מונציפיליים וממשלתיים שהגיע זמן פרעונם  במועד מתן הצו לכינוס נכסי החייב או במהלך 12 החודשים שלפני צו הכינוס.

דמי שכירות

דמי שכירות המגיעים למשכיר בגין נכסי מקרקעין ששכר פושט הרגל בגין שנת שכירות אחת לכל היותר המתחייבים בגין תקופה שלפני מועד ההכרזה של החייב כפושט רגל.

פיגורים בתשלומי מזונות

סכומי כסף בהם חב החייב בגין פיגורים בתשלומי מזונות.

כפי שצוין לעיל החובות הנכללים בקטגוריות , מיסים מוניציפלים וממשלתיים, דמי שכירות ופיגורים בתשלומי מזונות   הנם חובות השווים בדרגתם וככל שאין מספיק כסף בנמצא כדי לפרוע אותם הסך המצוי יופחת בשיעור שווה  ויחולק בין הנושים שהחוב כלפיהם משתייך לסוגי החובות המצוינים לעיל.

יצוין כי לא אחת נוצר מצב  שנכסי החייב אינם מספיקים כדי לכסות חובות הנמצאות בקטגוריה מסוימת , מה שמביא לכך שחובות הנכללים בקטגוריות בעלות סדרי עדיפות נמוכה יותר אינם נפרעים כלל.

סגור לתגובות.