הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל

הסדרי נושים לפי סעיף 33

הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל הנו אחד מהסדרי הנושים הניתנים לביצוע  במסגרת הליכי פשיטת רגל על ידי חייב בפשיטת רגל. חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להציע הסדר נושים שבמסגרתו ישולמו  לנושיו השונים סכומי כסף  לצורך הסדרת חובותיו. היתרון העקרי בעבור חייב המציע הסדר נושים הוא כי במסגרת הליך אישור  הסדר הנושים רשאי בית המשפט לתת לחייב הפטר מחובותיו.

איך מוגשת הצעה להסדר נושים

סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי רשאי חייב או אדם אחר במקומו להציע פשרה לפרעון חובותיו. ההצעה צריכה להיות מוגשת בכתב ובמסגרתה על החייב או המבקש  לפרט את ההצעה ולהציע ערובה לפירעון חובות החייב.

הדיון בהסדר נושים

במסגרת הליך הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודה שולח הכונס הרשמי את ההצעה לנושי החייב בצירוף תסקיר מטעמו ולאחר מכן מקיים הוא אסיפת נושים. במסגרת אסיפת הנושים רשאי החייב לתקן את הצעתו להסדר נושים  ככל שיש בכך כדי להועיל.  ככל שנושים בעלי לפחות  3/4 מערך תביעות החוב הסכימו להצעת הסדר הנושים יראו את הצעת החייב כאילו קיבלו אותה כל הנושים כשורה ולאחר שאישר אותה בית המשפט היא תחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

אישור הסדר נושים על ידי בית המשפט

יצויין כי במקרים מיוחדים  ומנימוקים שירשמו רשאי בית המשפט לאשר  הסדר נושים גם אם יש רוב של נושים המחזיקים רק ב- 1/2  או יותר מערך החוב , ואולם אישור הסדר נושים במצב זה מהווה חריג ל-"כלל ה-3/4" הנ"ל  והוא מחויב בהנמקה.

כל נושה רשאי להתנגד להצעת הסדר הפשרה ולהופיע בדיון שיקבע לאישור הסדר הפשרה על מנת  שהתנגדותו תשמע. במסגרת הדיון שמתקיים לאישור הסדר הפשרה מקבל בית המשפט דו"ח מהכונס הרשמי בדבר התנהגותו של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל. להתנהגות החייב במסגרת הליך  פשיטת הרגל ובעיקר לתום הלב של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל ולפניו, השפעה מהותית על סיכויי אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט .

הסדר נושים לא יאושר במידה ולא נקבע בו שיש לשלם תחילה את כל החובות המוגדרים כחובות בדין קדימה ,ולפיכך במסגרת הצעת הסדר פשרה על החייב לקחת בחשבון שחלק מהסך המוצע אמור לכסות חובות בדין קדימה והיתרה תחולק בין יתר הנושים.

לבית המשפט סמכות לאשר או לא לאשר את הסדר הנושים  או לאשר את הסדר הנושים בתנאים ובערבויות וככל שההסדר מאושר על ידי בית המשפט הוא מחייב את כל הנושים בעלי חוב בר תביעה בפשיטת רגל.

ככל שהוכח לבית המשפט שלא היה ניתן לחייב צו הפטר או שהיה ניתן  לחייב הפטר מותנה לא יאשר בית המשפט את הסדר הנושים זולת אם ישנה ערובה לכך שישולם מיד או בזמן קרוב שיעורים מסוימים מהיקף החוב על פי מדרג הקבוע בחוק אשר משתנה על פי פרק הזמן שחלף ממועד צו הכינוס.

סייגים להסדר נושים

אישור הסדר פשרה לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל אינו פוטר מחובות שהחייב לא היה מקבל ביחס אליהם הפטר על פי צו הפטר.

הסדר פשרה אינו חל על נכסים שצבר החייב לאחר היום שאושר הסדר הנושים על ידי בית המשפט, אלא אם כן בהסדר הפשרה צוין אחרת.

עוד יצויין כי בית המשפט רשאי בכל עת לבטל הסדר פשרה שהושג במרמה וכן במצבים נוספים ושונים וזאת מבלי שיפגע תוקפם של תשלומים או העברות או פעולות שבוצעו על פי הסדר הנושים.

חיייב שטרם ניתן ביחס אליו צו כינוס אינו יכול להציע הסדר נושים על פי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל , ואולם יכול הוא להציע הסדר נושים על פי סעיף 19  א' לפקודת פשיטת הרגל.

סגור לתגובות.